فرم ثبت گزارش
پر کردن قسمت های * دار الزامیست.
*
*
*
*
حداكثر ارائه پيام 12 سطر مي باشد، مطالب ضروري ديگر در فايل توضيحات قرار گيرد
فقط ده رقم کد ملي بدون فاصله و "-" نوشته شود، مانند: 0074497970

همراه: شماره تلفن همراه را به طور کامل وارد کنيد، مانند: 09121234567
مثال: myname@yahoo.com

کد پستي يک عدد ده رقمي است که روي قبض تلفن ثابت و تلفن همراه نيز قابل مشاهده است مثال : 1234509876

فایل ضمیمه
لطفا جمع دوعددرا وارد کنید